Đàn Nguyệt, Đàn Nhị

Đ.Nguyệt 1

 • Tư thế cầm đàn
 • Bài tập dây buông
 • Thế 1
 • Thế 1+2
 • Tam Pháp nhập môn
 • Xuân phong
 • Long Hổ
 • Cò lả
 • Lý tình tang
 • Ôn 3 thế 1-2-3
 • Rao hơi Bắc
 • Rao hơi Huế
 • Lưu thủy
 • Kim tiền
 • Bình bán vắn
 • Qua cầu gió bay
 • Thu Hồ (tự học)

Đ.Nguyệt 2

 • Trăng thu dạ khúc 2 (tham khảo)
 • Hoài cầu(lưu thủy hành vân)
 • Hoài cầu 2(tham khảo)
 • Hoài cầu 3 (tham khảo)
 • Niên hậu nhập cung
 • Niên hậu nhập cung 2 (tham khảo)
 • Sương Chiều
 • Sương chiều 2 (Tham khảo)
 • Lý con sáo cải lương
 • Lý con sáo cải lương 2(tham khảo)
 • Lý con sáo cải lương 3 (tham khảo)

Đ.Nhị 1

 • Tư thế và các ngón bấm
 • Xuân Phong –Long Hổ
 • Bài Tạ
 • Luyện gam 5 âm
 • Thế tay 2
 • Luyện móc kép
 • Lý ly là
 • Cây trúc xinh
 • Lý kéo chài
 • Thế tay 3
 • Móc kép có luyến
 • Lý cây Bông
 • Lý thương nhau
 • Trèo lên trên núi thiên thai
 • Lý cây đa

Training DVD

 • Đàn Bầu -1
 • Đàn Bầu -2
 • Đàn Bầu -3
 • Đàn Nhị
 • Đ.Tranh ngâm thơ
 • Đ.Nguyệt 1
 • Đ.Nguyệt 2
 • Đ.Tranh Tài tử cải lương
 • Đ.Tranh 1
 • Đ.Tranh 2
 • Ghita Cổ nhạc 1
 • Ghita Cổ nhạc 2
 • Tự học Sáo-1
 • Tự học Sáo-2
Full Review William Hill www.wbetting.co.uk