CD Đàn Bầu - Nắng Chiều

Nang Chieu
1.Giọt Mưa Thu 2.Suối Mơ 3.Đêm Đông 4.Con Thuyền Không Bến 5.Nắng Chiều 6.Mưa Rừng 7.Dư Âm 8.Đêm Tàn Bến Ngự 9.Hai Mùa Mưa 10.Giòng Sông Hát

Music CDs

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk