Master Danbau

Giọt Mưa Thu

Giọt Mưa Thu
1.Giọt mưa thu 2.Đêm tàn bến ngự 3.Thiên Thai 4.Mấy nhịp cầu tre 5.Quê Mẹ 6.Thuyền viễn xứ 7.Sao em vội lấy chồng 8.Người ỏ đừng về 9.Chị tôi 10.Liên khúc lý con sáo

Music CDs

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk